Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Ogólne warunki handlowe

 I.

Przepis podstawowy

Te ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) wydawane są zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”)
 
Firma:
Viridi mundi 168 s.r.o

REGON: 05616115

NIP: CZ05616115

z siedzibą: Kaprova 42, Praga 1.11000

informacje kontaktowe:

email: info@jadranshop.cz

tel.: 608816883

www.jadranshop.cz

(zwany dalej „sprzedawcą”)

 

Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją firmą jako konsument lub w ramach swojej działalności (zwanej dalej „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.jadranshop. cz (zwany dalej „sklepem internetowym”).
Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
Niniejsze warunki i umowa zakupu są zawierane w języku czeskim.
 

II.

Informacje o towarach i cenach

Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne właściwości, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej, wszelkie powiązane opłaty i koszty związane ze zwrotem towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
Cała prezentacja towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.
Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Wszelkie rabaty z ceną zakupu towarów nie mogą być łączone ze sobą, chyba że sprzedawca uzgodni inaczej z kupującym.
 

III.

Zamawianie i zawarcie umowy kupna

Koszty poniesione przez kupującego w związku ze stosowaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
Kupujący zamawia towary w następujący sposób:
za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.
Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk zamówienia. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie od kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest traktowane jako umowa. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
W przypadku gdy sprzedawca nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, prześle zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail wskazany w niniejszych warunkach.
Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail sprzedawcy określone w niniejszych warunkach.

W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony sprzedawcy przy podaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru po tej ewidentnie nieprawidłowej cenie, nawet jeśli kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zgodnie z niniejszymi warunkami. informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wysyła zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w tym przypadku umowa kupna zawierana jest poprzez potwierdzenie odbioru przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

Iv.Konto klienta

Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Z konta klienta kupujący może zamówić towar. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
Rejestrując się na koncie klienta i zamawiając towary, kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w dowolnym momencie każdej zmiany. Informacje podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
Sprzedający może anulować konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być stale dostępne, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego. konserwacji sprzętu i oprogramowania innych firm.

V.

Warunki płatności i dostawa towarów

Kupujący może zapłacić cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
przelew bezgotówkowy na konto bankowe sprzedającego
za pobraniem,
w gotówce w lokalu
gotówką lub kartą kredytową podczas osobistego odbioru karty dostawy. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej kwocie. O ile wyraźnie nie określono inaczej, rozumie się również cenę zakupu i koszty związane z dostawą towarów.
W przypadku płatności w gotówce, cena zakupu jest płatna po otrzymaniu towaru.
W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje wypełnione w momencie zaliczenie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego.
Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Płatność ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest zaliczką.
Zgodnie z ustawą o dokumentacji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia paragonu kupującemu. Jednocześnie jest zobowiązana do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej nie później niż 48 godzin
Towary są dostarczane kupującemu:
na adres wskazany przez kupującego zamówienie
poprzez punkt dostawy na adres miejsca dostawy wskazanego przez kupującego,
osobistej kolekcji w siedzibie sprzedawcy. Wybór metody dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest podany w zamówieniu kupującego i w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku gdy środek transportu jest zakontraktowany na podstawie konkretnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
Jeżeli sprzedający jest zobowiązany zgodnie z umową kupna do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru przy dostawie. W przypadku, gdy z przyczyn ze strony kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż wskazano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z powtarzaną dostawą towarów lub kosztów związanych z innym środkiem dostawy.
Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi zabierać przesyłki od przewoźnika.
Sprzedawca wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego lub dokument jest dołączony do dostarczonego towaru.
Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu za towary, w tym koszt dostawy, ale najpierw poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie otrzymania towaru lub w momencie, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

Vi.

Wycofanie

Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
Okres karencji wynosi 14 dni
od daty otrzymania towaru,
od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzana dostawa towarów.
Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, między innymi:
świadczenie usług, jeżeli zostały one spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem okresu odstąpienia, a sprzedający przed zawarciem umowy poinformował Kupującego, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
od dostawy towarów lub usług, których cena zależy od odchyleń rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach, a których cena zależy od odchyleń rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy,
dostawa towarów, które zostały przygotowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
dostawa towarów psuwalnych, jak również towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
dostawa towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócona ze względów higienicznych,
dostarczenie programu do nagrywania audio lub wideo lub komputerowego, jeżeli naruszył on oryginalne opakowanie,
dostarczanie gazet, czasopism lub czasopism,
dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował Kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa odstąpienia od umowy,
w innych przypadkach, o których mowa w sekcji 1837 Kodeksu Cywilnego.
W celu dostosowania się do okresu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy.
Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z wzorcowego formularza, aby odstąpić od umowy dostarczonej przez sprzedającego. Kupujący wyśle odstąpienie od umowy kupna na adres e-mail lub dostawę sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie formularza Kupującemu.
Kupujący, który wycofał się z umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy do Sprzedającego. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter.
Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwraca mu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki, w tym koszt dostawy otrzymane od niego, w ten sam sposób.

Sprzedający zwróci otrzymane środki Kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie poniesie dodatkowych kosztów.
Jeśli kupujący wybrał metodę inną niż najtańszy sposób dostawy towarów oferowanych przez sprzedającego, sprzedający zwróci kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej metodzie dostawy towaru.
Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków do kupującego, zanim kupujący przekazuje towar do niego lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.
Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu nieuszkodzone, nienoszone i nieskrętowane oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie odlinąć od roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu.
Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy kupna ze względu na sprzedaż dostaw, niedostępność towarów, lub gdy producent, importer lub dostawca towarów przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail określonego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które otrzymał od niego na podstawie umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez kupującego, w terminie 14 dni od wypowiedzenia się od umowy kupna.

Vii.

Prawa nie są wadliwym wykonaniem

Sprzedający odpowiada kupującemu, że towar nie ma wad po otrzymaniu. W szczególności sprzedający odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
towary mają cechy, które strony wynegocjowały, a w przypadku braku porozumienia, mają takie cechy jak opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których oczekiwał kupujący, biorąc pod uwagę charakter towarów i prowadzoną przez nie reklamę,
towary nadają się do celów wskazanych do ich używania przez sprzedawcę lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane,
towary odpowiadają jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub projektu, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorem,
towary są we właściwej ilości, miarach lub wadze;
towary są zgodne z wymogami przepisów.
Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy już w momencie odbioru. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do wady, która ma miejsce w przypadku towarów konsumpcyjnych w terminie dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania. Przepis ten nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, do towarów użytych w przypadku wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w momencie przejęcia przez nabywcę, lub jeżeli wynika to z charakteru towarów.
W przypadku wady Kupujący może złożyć reklamację sprzedającemu i zażądać:
wymiana na nowe towary,
naprawa towarów,
rozsądna zniżka od ceny zakupu,
odstąpienia od umowy.
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
jeżeli towar ma wadę materialną,
jeżeli nie może prawidłowo wykorzystać sprawy w przypadku powtarzających się usterek lub usterek po naprawie,
na drodze większej liczby wad towaru.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest do wydania Kupującemu pisemnego potwierdzenia o czasie, w którym kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jaką metodę rozpatrywania reklamacji żąda kupujący, a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania korekty i czasu trwania reklamacji lub pisemne uzasadnienie odrzucenia roszczenia.
Sprzedawca lub pracownik upoważniony przez niego podejmuje decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje okresu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi wymaganego do oceny wady przez biegłego. Reklamacje, w tym usunięcie wady, muszą zostać rozliczone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedający zgodzi się z kupującym na dłuższy okres. Daremne wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Moment roszczenia jest uważany za moment, w którym następuje wola kupującego (skorzystanie z prawa od wadliwego wykonania) sprzedającemu.
Sprzedający poinformuje Kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
Prawo do wadliwego wykonania nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział przed podjęciem sprawy, że przedmiot miał wadę, lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do odszkodowania za koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedawcy w terminie jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji.
Kupujący ma do wyboru metodę reklamacji.
Prawa i obowiązki stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania są regulowane przez § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów.
Viii.

Dostawy

Umawiające się Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję pocztą elektroniczną.
Kupujący dostarcza korespondencję do Sprzedającego na adres e-mail określony w niniejszym Regulaminie. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub zamówieniu.

Ix.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Id. No.: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się w http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy kupna.
Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 [2]. 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie).
Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwy organ wydający zezwolenia handlowe. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej sprawuje, w ograniczonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów.

X.

Przepisy końcowe

Wszystkie ustalenia między sprzedającym a kupującym z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, to strony zgadzają się, że stosunek jest regulowany przez prawo Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z ogólnie wiążących przepisów.
Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w odniesieniu do Kupującego w rozumieniu § 1826(1) Umowy. 1 ust. e) kodeksu cywilnego.
Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w tym między innymi prawa autorskie do treści, w tym układ strony, zdjęcia, filmy, grafiki, znaki towarowe, logo oraz inne treści i elementy, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub korzystania w inny sposób z Witryny lub jej części bez zgody sprzedawcy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku jego wykorzystania z naruszeniem miejsca przeznaczenia. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie i nie może angażować się w żadną działalność, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na nieuzasadnione zakłócanie lub bezprawne korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów stanowiących sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub części lub sprzętu programowego w sposób sprzeczny z jego celem lub celem.
Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania dawnych warunków.
Załącznik do regulaminu jest wzorcowym formularzem do odstąpienia od umowy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2018 r.

Z powrotem do sklepu