Regulamin

Regulamin

 

I.

Przepis podstawowy

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) są wydawane zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”)

 

Petr Pršala

IČ: 73548588

DIČ:CZ8603031613

se sídlem: Fr. Jindráčkové 1080, 396 01 Humpolec                  

kontaktní údaje:

email:jadranshop@email.cz

telefon: +420723526296

www.jadranshop.pl

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności (dalej „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www. jadranshop.cz (zwany dalej „sklepem internetowym”).
  Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.
  Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

 

II.

 1. Informacje o towarach i cenach
 2. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane łącznie z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary te ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjowania umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
 3. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
 4. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Podane w sklepie internetowym informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie rabaty z ceną zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inaczej.
 6. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia.
  
  

 

III.

Zamawianie i zawieranie umowy kupna
 1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
 • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
  wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
 1. Kupujący podczas składania zamówienia wybiera towar, ilość towaru, sposób płatności i dostawy.
 2. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk zamówienia. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest uważane za umowę. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail, który kupujący wpisał podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
 4. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty przez sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem telefonu lub e-mailem sprzedającego podanym w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towaru po tej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie odbioru zgodnie z niniejszymi warunkami. sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje kupującego o błędzie i prześle zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna iw takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

IV.

Konto klienta
 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
  Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego w koncie klienta oraz przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
 2. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
  Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
 3. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub. niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

V.

Warunki płatności i dostawa towaru
 1. Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
 • przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedającego
  pobranie przy odbiorze towaru,
  gotówką przy odbiorze osobistym w zakładzie
 1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki Kupujący wraz z ceną zakupu jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 2. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 4. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.
 5. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego online, a w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 6. Towar dostarczany jest kupującemu:
 • na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu
  poprzez wysyłkę na adres wysyłkowy wskazany przez kupującego,
 1. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
 2. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, to kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
 3. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.
 4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego lub dokument jest dołączony do dostarczanego towaru
  .
 6. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI.

Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 2. Okres karencji wynosi 14 dni
 • od dnia odbioru towaru,
  od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części
  od dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzająca się dostawa towaru.
 1. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:
 • świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca przed zawarciem umowy poinformował kupującego, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy,
 • o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • o dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy,
 • o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostarczenie towaru w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,
 • dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło oryginalne opakowanie,
 • dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie prawo odstąpienia od umowy,
  w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu Cywilnego.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, kupujący musi w terminie odstąpienia od umowy przesłać oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy określony w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstępuje od umowy, ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą.
 4. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia towaru.
 6. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
 7. Kupujący musi zwrócić sprzedającemu towar w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia z tytułu szkody na towarze z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
 8. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwraca w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie otrzymane od niego na podstawie umowy środki, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupujący.

 

VII.

Wadliwe prawa do wykonania
 1. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
 • towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia ma cechy opisane lub oczekiwane przez kupującego lub producenta, biorąc pod uwagę charakter towaru i reklamę przez nich wykonaną,
  towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  towar odpowiada jakością lub wykonaniem uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało ustalone według uzgodnionej próbki lub wzoru,
  towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze; i
  towar spełnia wymagania przepisów prawa.
 1. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, uważa się, że towar był wadliwy w momencie odbioru. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Postanowienie to nie ma zastosowania do towaru sprzedanego po niższej cenie za wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego za wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia towaru zostały przejęte przez kupującego lub ze względu na charakter towaru.
 2. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy i żądać:
 • wymiana na nowy towar,
  naprawa towaru,
  rozsądny rabat od ceny zakupu,
  odstąpić od umowy.
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
 • jeżeli towar ma wadę istotną,
  jeżeli rzecz nie nadaje się do prawidłowego użytkowania z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
  w przypadku większej ilości wad towaru.
 1. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym uznanie reklamacji jest możliwe, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia wymaga kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, wraz z potwierdzeniem naprawy i czasu trwania lub pisemnym uzasadnieniem odrzucenia reklamacji.
 2. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, należy załatwić niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment wyrażenia przez kupującego woli (wykonanie prawa z wadliwego wykonania) sprzedającemu.
 3. Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
 4. Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa od sprzedającego w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 6. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji
 7. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania regulują § 1914-1925, §2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

VIII.

 1. Dostawa
  Umawiające się Strony mogą przesyłać sobie wzajemną korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.
  Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

 

IX.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 1. Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs, odpowiada za sądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję zezwoleń handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

 

X.

Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e) Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do serwisu Sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów należą do Sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego korzystania z serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez zgody sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnej czynności, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego przechowywać lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
 5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu
  .
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.

 

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1.5.2022

 

 

Z powrotem do sklepu